Algemene voorwaarden 21TechClub1. Algemeen

1.1. Zodra u uw kind heeft ingeschreven voor de 21TechClub wordt u lid (hierna; het “21TechClubLid”) van de 21TechClub. 21TechClub is onderdeel van 21ToolKit.

 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de 21TechClub.

2.2. 21TechClub heeft het recht om de voorwaarden van de 21TechClub te wijzigen. De 21TechClubLid zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. De wijziging zullen ingaan zoals het termijn op dat moment zal aangeven. Indien het 21TechClubLid het niet met de wijziging eens is omdat dit voor hem of haar nadelig uitvalt kan hij of zij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

 

3. Lidmaatschapsgelden

3.1. Het lidmaatschapsgeld zal via automatische periodieke incasso geïncasseerd worden.

3.2. Bij niet tijdige betaling is de 21TechClubLid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het 21TechClubLid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het 21TechClubLid aan 21TechClub te worden voldaan.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.  21TechClub is ten allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

 

3.4. 21TechClub is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het 21TechClubLid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

4. Privacy

4.1. 21TechClub verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling, informatie met betrekking tot de diensten van 21TechClub.

4.2. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het 21TechCLubLid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen schriftelijk of per email aan 21TechClub te worden doorgegeven.

 

5. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

5.1. De opzegging van het lidmaatschap kan worden gedaan zowel schriftelijk naar Stadhuisplein 101 1315 XC Almere t.a.v. 21ToolKit als per email naar info@21ToolKit.nl. Opzegging kan elke maand en moet voor de 15de van de maand bij ons zijn doorgegeven. Het abbonement loopt dan tot de laatste dag van de volgende maand.

5.2. 21ToolKit mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling als het 21TechClubLid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. 21TechClub is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens 21TechClub of haar leidinggevenden.6.2. Ieder 21TechClubLid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het 21TechClunLid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch 21TechClub, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

6.3. Alle begeleiders van de 21TechClub zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en 21ToolKit zal dit ten alle tijden waarborgen.

 

 7. Gebruik van materialen

7.1. 21ToolKit stelt zijn materialen ter beschikking voor de 21TechClub. Er wordt verwacht dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan door het 21TechClubLid. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als er materialen missen/ontbreken, stuk zijn of in zulke mate beschadigd dat deze onbruikbaar zijn.

 

8. Slotbepalingen

8.1. Op alle door 21TechClub gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.